STADGAR

  Träder i kraft från och med 7/5-2005

 

 § 1. NAMN

      Rådet för Syriska Kurder i Sverige (EKSS)

 § 2. FORM

      En rikstäckande demokratisk vald representation av Syriska exilkurder i Sverige.

 § 3. ÄNDAMÅL

 § 4. VAL

      Representations ledamöter väljes genom demokratiska val.

 § 5. BESLUT

      Beslut antagas genom majoritetsprincipen.

 § 6. SAMRÅD

      Representationen kommer att samråda med experter i olika sakfrågor.

 § 7. SÄTE

      Organisationens säte är Uppsala

 § 8. ORGAN

 

§ 9 ÅRSMÖTE

  Är det högsta organ och äger rum en gång per år, dock senast under junimånad.       Kallelsen till årsmötet skall sändas minst fyra veckor innan till medlemmarna. Vid   årsmötet skall följande ärenden förekomma:

1- Årsmötets öppnande

2- Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare till årsmötet

3- Val av två justerare, som tillsammans med ordföranden ska justera protokollet

4- Val av rösträknare

5- Fråga om mötet behörigen utlysts

6- Upprop och fastställande av röstlängd

7- Fastställande av föredragningslista

8- Verksamhetsberättelse

9- Kassarapport och revisionsberättelse

10- Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen

11- Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget

12- Behandling av till årsmötet inkomna ärenden och motioner

13- Fastställande av medlemsavgift

14- Beslut om antal ledamöter och ersättare till styrelsen

15- Val av ordinarie styrelseledamöter och ersättare

16- Val av revisorer

17- Val av valberedning

18- Under årsmötet väckta frågor

19- Årsmötet avslutas

 § 10. STYRELSE

Styrelsen väljs på årsmötet och sammanträder minst 4 gånger per år. Styrelsen väljer mellan sig en ordförande, en vice ordförande, en sekreterare och en kassör. Styrelsen väljer mellan sig ett arbetsutskott som sammanträder efter behov och rapporterar systematiskt till styrelsen. Styrelsen skall efter behov ordna medlemsmöten.

Ordföranden är sammankallande. Kallelsen till styrelsesammanträden skall utsändas minst en vecka före sammanträdet.

Det åligger styrelsen att:

1- Verka för organisationens ändamål

2- Verkställa fattade beslut

3- Omhänderha ekonomi och bokföring

4- Upprätta förvaltningsberättelse och årsredovisning

5- Verkställa övriga åligganden i enlighet med stadgarna

 § 11. REVISORER: Väljs vid årsmötet

Styrelsens förvaltning och räkenskaper skall årligen granskas av utsedda revisorer.

Förvaltningsberättelse och årsredovisningen ska överlämnas till revisorerna för granskning senast fyra veckor före årsmötet och en vecka före extra årsmötet.

Revisorerna skall vid årsmötet avge berättelse över sin granskning.

§ 12. VALBEREDNING

 Valberedning väljs vid årsmötet.

Valberedningen har till uppgift att föreslå om- eller nyval av styrelseledamöterna, ersättare och revisorerna.

§ 13. EXTRA ÅRSMÖTE 

 Ett extra årsmöte skall hållas om majoriteten av styrelseledamöterna eller en tredje del av medlemmarna anser att det finns behov för det. Kallelsen skall utsändas minst en vecka före extra årsmötet.

 § 14. VERKSAMHETSÅR

Verksamhetsår löper under perioden mellan två årsmöten

 § 15. MEDLEMMAR

– Syriska kurder i Sverige, som accepterar Rådets stadgar, har rätt att bli medlem. 

– Ansökan om medlemskap skall ställas till styrelsen som snarast fattar beslut i frågan. Vid avslag skall motivering lämnas till sökande.

– Medlem skall betala sitt medlemskap för att ha rösträtt vid årsmötet

– Medlem har rätt att när som helst utträda ur Rådet efter skriftligt meddelande till styrelsen

– Medlem som motverkar Rådet ändamål och syften, kan uteslutas efter beslut från styrelsen. Utesluten medlem har rätt att väcka frågan om sitt medlemskap i samband med nästkommande årsmötet. 

 § 16. STADGEÄNDRING

 Ändring av dessa stadgar kan göras av årsmötet eller extra årsmöte om minst två tredjedelar av de röstberättigade biträder förslag om ändring

 § 17.  UPPLÖSNING 

 För upplösning av organisationen krävs beslut vid två på varandra följande årsmöten. Förslaget skall vid sista årsmötet biträdas av minst två tredjedelar av angivna röster. Vid det senare tillfället skall även beslut fattas om disposition av organisationens egendom, vilken inte får fördelas mellan medlemmarna.

 § 18. IKRAFTTRÄDANDE

 Dessa stadgar träder i kraft från och med 7/5-2005

                      


Stadgar

 Gällde för perioden 5/5-2004 och t.o.m. 6/5-2005

 § 1. NAMN

      Initiativkommittén för syriska Kurder i Sverige (INITIATIV)

 § 2. FORM

      En rikstäckande demokratisk vald representation av Syriska exilkurder i Sverige.

 § 3. ÄNDAMÅL

 § 4. VAL

      Representations ledamöter väljes genom demokratiska val.

 § 5. BESLUT

      Beslut antagas genom majoritetsprincipen.

 § 6. SAMRÅD

      Representationen kommer att samråda med experter i olika sakfrågor.

 § 7. SÄTE

      Organisationens säte är Uppsala

 § 8. ORGAN

 

§ 9 ÅRSMÖTE

  Är det högsta organ och äger rum en gång per år, dock senast under junimånad.       Kallelsen till årsmötet skall sändas minst fyra veckor innan till medlemmarna. Vid   årsmötet skall följande ärenden förekomma:

1- Årsmötets öppnande

2- Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare till årsmötet

3- Val av två justerare, som tillsammans med ordföranden ska justera protokollet

4- Val av rösträknare

5- Fråga om mötet behörigen utlysts

6- Upprop och fastställande av röstlängd

7- Fastställande av föredragningslista

8- Verksamhetsberättelse

9- Kassarapport och revisionsberättelse

10- Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen

11- Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget

12- Behandling av till årsmötet inkomna ärenden och motioner

13- Fastställande av medlemsavgift

14- Beslut om antal ledamöter och ersättare till styrelsen

15- Val av ordinarie styrelseledamöter och ersättare

16- Val av revisorer

17- Val av valberedning

18- Under årsmötet väckta frågor

19- Årsmötet avslutas

 

 

 

 § 10. STYRELSE

 

Styrelsen väljs på årsmötet och sammanträder minst 4 gånger per år. Styrelsen väljer mellan sig en ordförande, en vice ordförande, en sekreterare och en kassör. Styrelsen väljer mellan sig ett arbetsutskott som sammanträder efter behov och rapporterar systematiskt till styrelsen. Styrelsen skall efter behov ordna medlemsmöten.

Ordföranden är sammankallande. Kallelsen till styrelsesammanträden skall utsändas minst en vecka före sammanträdet.

Det åligger styrelsen att:

1- Verka för organisationens ändamål

2- Verkställa fattade beslut

3- Omhänderha ekonomi och bokföring

4- Upprätta förvaltningsberättelse och årsredovisning

5- Verkställa övriga åligganden i enlighet med stadgarna

 § 11. REVISORER: Väljs vid årsmötet

Styrelsens förvaltning och räkenskaper skall årligen granskas av utsedda revisorer.

Förvaltningsberättelse och årsredovisningen ska överlämnas till revisorerna för granskning senast fyra veckor före årsmötet och en vecka före extra årsmötet.

Revisorerna skall vid årsmötet avge berättelse över sin granskning.

§ 12. VALBEREDNING

 Valberedning väljs vid årsmötet.

Valberedningen har till uppgift att föreslå om- eller nyval av styrelseledamöterna, ersättare och revisorerna.

§ 13. EXTRA ÅRSMÖTE

 Ett extra årsmöte skall hållas om majoriteten av styrelseledmöterna eller en tredje del av medlemmarna anser att det finns behov för det. Kallelsen skall utsändas minst en vecka före extra årsmötet.

 § 14. VERKSAMHETSÅR

Verksamhetsår löper under perioden mellan två årsmöten

 § 15. MEDLEMMAR

– Syriska kurder i Sverige, som accepterar Initiativets stadgar, har rätt att bli medlem.

– Ansökan om medlemskap skall ställas till styrelsen som snarast fattar beslut i frågan. Vid avslag skall motivering lämnas till sökande.

– Medlem skall betala sitt medlemskap för att ha rösträtt vid årsmötet

– Medlem har rätt att när som helst utträda ur Initiativet efter skriftligt meddelande till styrelsen

– Medlem som motverkar Initiativets ändamål och syften, kan uteslutas efter beslut från styrelsen. Utesluten medlem har rätt att väcka frågan om sitt medlemskap i samband med nästkommande årsmötet.

 § 16. STADGEÄNDRING

 Ändring av dessa stadgar kan göras av årsmötet eller extra årsmöte om minst två tredjedelar av de röstberättigade biträder förslag om ändring

 § 17.  UPPLÖSNING

 För upplösning av organisationen krävs beslut vid två på varandra följande

Årsmöten. Förslaget skall vid sista årsmötet biträdas av minst två tredjedelar av angivna röster. Vid det senare tillfället skall även beslut fattas om disposition av organisationens egendom, vilken inte får fördelas mellan medlemmarna.

 § 18. IKRAFTTRÄDANDE

 Dessa stadgar träder i kraft från och med 5/6-2004

 

www.kurdo.org